• English

2023.gada 5. aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome (PINTSA).                                                                                                           

Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja plānotās izmaiņas profesijas standarta un tajā ietverto profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes un apstiprināšanas aktualizācijas kārtībā. Galvenās izmaiņas paredz, ka turpmāk par nozaru kvalifikāciju struktūru un PKP izstrādi un uzraudzību būs viena institūcija – Valsts izglītības satura centrs (VISC). VISC nodrošinās sistēmisku, organizatorisku un metodisku atbalstu atbilstoši metodikai, kā arī  saskaņā ar valsts piešķirto finansējumu piesaistīs projekta vadītāju (moderatoru), kas atbilstoši metodikai organizēs darbu un profesionālās kvalifikācija prasību veidnē sagatavos profesionālās kvalifikācijas prasību projektu.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore R. Gintaute-Marihina ziņoja, ka saistībā ar veiktajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, kuri stājās spēkā 2022.gada 1.aprīlī, ir nepieciešams izstrādāt vai grozīt gandrīz 30 normatīvos tiesību aktus. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams stiprināt IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta kapacitāti, lai paspētu sagatavot normatīvo bāzi līdz 2024.gadam.                                  

Padziļinātas debates raisīja jautājums par IZM redzējumu par vispārizglītojošā satura īstenošanu un integrēšanu profesionālajā izglītībā, eksaminācijas procesu un pedagogu pieejamību. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicināja sniegt skaidrojumu par vispārējās izglītības mācību priekšmetu un profesionālās izglītības mācību priekšmetu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Proti, ar 2023.gada 1.septembri stāsies spēkā jauna vērtēšanas kārtība vispārējās izglītības mācību priekšmetos, kas būtiski atšķirsies no profesionālās izglītības standartā noteiktā. Piemēram, var veidoties situācija, kurā skolēns matemātikas pārbaudes darbā izpildot 67% saņems vērtējumu 7 balles, bet profesionālajā mācību priekšmetā par 67% saņems vērtējumu 5 balles!                                     

Apakšpadomes sēdē tika diskutēts par to, ka atšķirīgais vērtējums vispārējās izglītības priekšmetos un profesionālajos priekšmetos, uzsākot mācības vidējā profesionālās izglītības iestādē, rada apjukumu izglītojamajiem un viņu vecākiem, kamēr viņi pierod pie tā, ka priekšmetos, kuri saistīti profesijas ieguvi vērtēšanas kritēriji ir stingrāki. LBAS priekšsēdētaja vietniece Anda Grīnfelde aicināja visus profesionālajā izglītībā iesaistītos censties vairāk informēt sabiedrību par, to, ka  profesionālajā izglītībā kvalifikāciju nevar iegūt ar zemāko novērtējumu “gandrīz viduvēji” jeb 4 ballēm, bet gan jāiegūst vismaz “viduvēji” jeb 5 balles, kas arī ir viens no  profesionālās izglītības prestižu paaugstinošajiem  faktoriem.

Sēdi  šoreiz bija kārta vadīt arodbiedrību pusei, to vadīja LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde.

www.lbas.lv