• English

Monthly Archives: februāris 2011

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA)

Mazā Krūmu iela 3 – 23,

Rīga, LV-1069

LATVIJA

e-pasts:  lkdaf@apollo.lv

www.lpna.lv

Aldis Misēvičs

 

Priekšsēdētājs

Tālr.:      +371 29463620

Inese Fedulova

Grāmatvede

Tālr.:       +371 26369575

 

1. LPNA mērķis ir veicināt LPNA darbību un ilgtermiņa attīstību, savu arodbiedrības biedru profesionālo, sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību, tiesiskas, demokrātiskas un kulturālas sabiedrības veidošanu.

2. LPNA īsteno sekojošus uzdevumus:

2.1. slēdz ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām par darba un citām sociālās aizsardzības garantijām darbiniekiem;

2.2. piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri regulē darba attiecības un citus jautājumus, kas attiecas uz strādājošo, pensionāru, studentu un to ģimeņu locekļu dzīves, atpūtas un darba apstākļu uzlabošanos, veic to likumu projektu un normatīvo aktu analīzi, kas skar arodbiedrību biedru intereses;

2.3. atbalsta tos likumu projektus, kas vērsti uz poligrāfijas nozarē strādājošo darba apstākļu uzlabošanu un darba algas paaugstināšanu;

2.4. organizē piketus un protesta akcijas un piesaka streikus kā līdzekli arodbiedrību cīņā par savu biedru tiesību un interešu aizsardzību pastāvošās likumdošanas ietvaros;

2.5. ierosina, lai tiktu sauktas pie atbildības un pat atbrīvotas no darba amatpersonas, kuras neievēro ģenerālvienošanos, koplīgumus, spēkā esošo likumdošanu;

2.6. uzkrāj, analizē un izplata informāciju, kas nepieciešama dalīborganizāciju darba uzlabošanai, izmanto šim nolūkam presi un citus masu informācijas līdzekļus;

2.7. kopīgi ar sabiedriskajām organizācijām, kustībām, radošajām savienībām risina jautājumus, kas skar arodbiedrību biedru tiesiskās, ekonomiskās un sociālās intereses;

2.8. dibina, attīsta un uztur kontaktus ar arodbiedrībām, profesionālajām biedrībām citās valstīs, ar starptautiskajām organizācijām, atbalsta strādājošo solidaritāti cīņā par savām tiesībām;

2.9. organizē uz LPNA bāzes dažādus fondus, ar kuru palīdzību risina aktuālos sociāli ekonomiskos uzdevumus;

2.10. pieskaita sevi valsts arodkustībai, līdzdarbojas LBAS un citos arodcentros, kuru darbība nav pretrunā ar LPNA biedru sociālajām un ekonomiskajām interesēm;

2.11. līdzdarbojas starptautiskajās arodorganizācijās: UNI-Graphical, UNI-EUROPA Graphical u.c.

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) ir dibināta 2005.gada 7.decembrī, bet Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ierakstīta 2006.gada 19.janvārī.

 

LPNA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

 

2011.gada 15.janvārī notika LPNA I.Kongress, kurā par priekšsēdētāju uz 5 gadiem tika ievēlēts Aldis Misēvičs.

 

2013.gada 8.maijā Briselē, Beļģijā, viesnīcā „Crowne Plaza” notika Eiropas Komisijas (EK) Sociālā dialoga komitejas (SDK) rīkotais Poligrāfijas nozares Sociālā dialoga komitejas inaugurācijas pasākums – pirmā poligrāfijas jomas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju tikšanās.

Līdz šim EK Sociālā dialoga komitejas jau darbojās 40 sektoros, tagad tiem piepulcējusies arī poligrāfija.

Latviju Poligrāfijas nozares Sociālā dialoga komitejas dibināšanas pasākumā pārstāvēja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) Valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša (SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”) un LPUA Valdes loceklis Juris Sīlis (SIA „Jelgavas tipogrāfija”), kā arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

 

2013.gada 18.jūnijā parakstīta Vienošanās par sadarbību starp darba devēju organizāciju Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju (LPUA) un arodbiedrību (LPNA).