• English

1. LPNA mērķis ir veicināt LPNA darbību un ilgtermiņa attīstību, savu arodbiedrības biedru profesionālo, sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību, tiesiskas, demokrātiskas un kulturālas sabiedrības veidošanu.

2. LPNA īsteno sekojošus uzdevumus:

2.1. slēdz ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām par darba un citām sociālās aizsardzības garantijām darbiniekiem;

2.2. piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri regulē darba attiecības un citus jautājumus, kas attiecas uz strādājošo, pensionāru, studentu un to ģimeņu locekļu dzīves, atpūtas un darba apstākļu uzlabošanos, veic to likumu projektu un normatīvo aktu analīzi, kas skar arodbiedrību biedru intereses;

2.3. atbalsta tos likumu projektus, kas vērsti uz poligrāfijas nozarē strādājošo darba apstākļu uzlabošanu un darba algas paaugstināšanu;

2.4. organizē piketus un protesta akcijas un piesaka streikus kā līdzekli arodbiedrību cīņā par savu biedru tiesību un interešu aizsardzību pastāvošās likumdošanas ietvaros;

2.5. ierosina, lai tiktu sauktas pie atbildības un pat atbrīvotas no darba amatpersonas, kuras neievēro ģenerālvienošanos, koplīgumus, spēkā esošo likumdošanu;

2.6. uzkrāj, analizē un izplata informāciju, kas nepieciešama dalīborganizāciju darba uzlabošanai, izmanto šim nolūkam presi un citus masu informācijas līdzekļus;

2.7. kopīgi ar sabiedriskajām organizācijām, kustībām, radošajām savienībām risina jautājumus, kas skar arodbiedrību biedru tiesiskās, ekonomiskās un sociālās intereses;

2.8. dibina, attīsta un uztur kontaktus ar arodbiedrībām, profesionālajām biedrībām citās valstīs, ar starptautiskajām organizācijām, atbalsta strādājošo solidaritāti cīņā par savām tiesībām;

2.9. organizē uz LPNA bāzes dažādus fondus, ar kuru palīdzību risina aktuālos sociāli ekonomiskos uzdevumus;

2.10. pieskaita sevi valsts arodkustībai, līdzdarbojas LBAS un citos arodcentros, kuru darbība nav pretrunā ar LPNA biedru sociālajām un ekonomiskajām interesēm;

2.11. līdzdarbojas starptautiskajās arodorganizācijās: UNI-Graphical, UNI-EUROPA Graphical u.c.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

eighteen − eleven =