• English

2019. gada 3.decembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (LNKC) notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (DMT NEP) dalībnieku sanāksme, kurā piedalījās arī Aldis Misēvičs – Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs, NEP priekšsēdētāja vietnieks.

NEP darba kārtība:

1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana;

2. Latvijas Nacionālā kultūras centra darbība un aktualitātes kultūrizglītībā;

3. Par PS “ Iespieddarbu noformējuma tehniķis” izstrādi un nepieciešamajām izmaiņām Drukas un mediju tehnoloģiju nozares NKS;

4. Par Komunikācijas nozares apakšpadomes izveidi un nepieciešamajām izmaiņām Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS;

5. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP sanāksmēm;

6. DMT NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;

7. Uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības programmās 2019.gadā;

8. Par profesionālās kvalifikācijas “Foto un video producents” novietojumu Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS;

9. Citi jautājumi:

  • 2020. gada DMT NEP sēžu datumu saskaņošana un ieteikumi darba plānam;
  • nformācija par NEP semināru 12. decembrī;
  • Priekšlikumi ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtai;
  • Aicinājums iesniegt priekšlikumus pedagogu apmācību tēmām, ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

      Pēc darba kārtības apstiprināšanas LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte  Ilze Kupča pastāstīja par centra darbības virzieniem un aktualitātēm kultūrizglītībā, kā arī par iesaisti profesionālās izglītības veidošanā, organizētajiem konkursiem un citiem pasākumiem kultūrizglītības jomā, norādot arī uz sadarbību ar citām nozarēm, tai skaitā drukas un mediju tehnoloģiju nozari.

     Jautājumā par profesijas standarta (PS) Iespieddarbu noformējuma tehniķis” izstrādi un nepieciešamajām izmaiņām Drukas un mediju tehnoloģiju nozares kvalifikāciju struktūrā (NKS)Daiga Bukonte informēja par PS “Iespieddarbu noformējuma tehniķis” izstrādi un VISC organizēto standarta projekta izskatīšanas ekspertu darba grupu, kā arī norādīja, ka ir nepieciešams DMT NEP saskaņojums standarta tālākai virzīšanai Profesionālās izglītības nacionālajā trīspusējā sadarbības apakšpadomē (PINTSA).

     Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere informēja, kā tika izveidota darba grupa pie standarta izstrādes un iepazīstināja ar darba grupas sastāvu.

      I.Bečere atgādināja, ka NKS izstrādes laikā tika pazaudēta viena no 3 pamata kvalifikācijām poligrāfijas nozarē – “ Iespieddarbu noformējuma tehniķis”, un šobrīd ir nozares ierosinājums šo kvalifikāciju atkal iekļaut NKS, kā arī salāgot visu kvalifikāciju nosaukumus, lai būtu izprotama to nozīme poligrāfijā. I. Bečere arī skaidroja, ka iespieddarbu noformējuma tehniķis ir maketētājs, poligrāfijas iekārtu tehniķis ir cilvēks, kurš strādā uz ražošanas līnijām un sarežģītam ražošanas iekārtām un ir tehniskais personāls, bet poligrāfijas ražošanas tehniķis ir vidējā līmeņa poligrāfijas ražošanas speciālists, kurš var būt gan projektu vadītājs, gan nelielas nodaļas vadītājs, gan piedalīties plānošanas darbos poligrāfijas uzņēmumā.

     I.Bečerenorādīja, ka nākotnes perspektīvā kvalifikācijām “Repro iekārtu operators” un “Digitālās drukas operators” būtu jākļūst par kvalifikācijas “Iespieddarbu noformējuma tehniķis” specializācijām.

     NEP nolēma apstiprināt PS “Iespieddarbu noformējuma tehniķis” virzību PINTSA un DMT nozares kvalifikāciju struktūrā iekļaut kvalifikāciju “Iespieddarbu noformējuma tehniķis”.

     Jautājumā par Komunikācijas nozares apakšpadomes izveidi un nepieciešamajām izmaiņām Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS Daiga Bukonte informēja, ka Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sēdē 2019. gada janvārī tika pieņemts lēmums izņemt no minētā NEP NKS divas sabiedrisko attiecību profesijas specializācijas – “Sabiedrisko attiecību vadītājs” ( 6LKI) un “ Sabiedrisko attiecību speciālists” (5 LKI), pamatojoties uz Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem ierosinājumu veidot atsevišķu komunikāciju nozares kvalifikāciju struktūru un NEP.                                                       

2019.gada 12. jūnija PINTSA sēdē tika nolemts LDDK kopā ar VISC pārskatīt atsevišķa NEP vai apakšpadomes lietderību un tās piesaisti kādam no esošajiem NEP, izvērtējot komunikācijas jomas kvalifikāciju kompetences un to saikni ar citām kvalifikācijām mediju tehnoloģiju un/vai uzņēmējdarbības jomās. Šobrīd komunikāciju jomas kvalifikācijas nav iekļautas nevienā NKS, bet ļoti strauji tuvojas augstskolu programmu akreditācija un ir svarīgi šo jautājumu sakārtot.

 NEP locekļi diskutēja par komunikāciju jomas kvalifikāciju būtību un  vienojās, ka komunikāciju jomas kvalifikācijas ir  saistītas ar tehnoloģiju nozari un piekrita paplašināt NEP atbildības jomas.

D. Bukonte informēja par iespēju DMT NEP veidot komunikācijas nozares apakšpadomi, norādot, ka tādā gadījumā būs jāvienojas par apakšpadomes darba organizācijas jautājumiem,  kā arī iespēju neveidot atsevišķu apakšpadomi, bet NEP sastāvā iekļaut Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem un Latvijas Komunikācijas asociācijas pārstāvjus, kā arī  nākotnes perspektīvā NEP aicināt darboties ar žurnālistikas, reklāmas un raidorganizāciju asociācijas.

I. Svilānsinformēja par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem profesijas standartiem “Sabiedrisko attiecību speciālists”, “Sabiedrisko attiecību vadītājs” un “Starptautiskās komunikācijas vadītājs” , kā arī pauda vēlmi iesaistīties NEP darbā un sakārtot ar komunikācijas jomu saistītās kvalifikācijas, jo daudzi profesiju standarti ir veidoti pirms 10 gadiem un ir zaudējuši aktualitāti.

Ņemot vērā steidzamo NKS jautājuma sakārtošanu, DMT NEP vienojās elektroniski saskaņot Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem un Latvijas Komunikācijas asociācijas organizētās darba grupas izstrādāto NKS aktualizācijas projektu.

NEP locekļi diskutēja par apakšpadomes izveides nepieciešamību. Diskusijas laikā NEP locekļi vienojās, ka DMT NEP neveidos atsevišķu  komunikācijas apakšpadomi, bet NEP sastāvā iekļaus Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem, Latvijas raidorganizāciju asociācijas un  Latvijas Komunikācijas asociācijas deleģētos pārstāvjus, un jautājumu par apakšpadomes izveidi skatīs pēc nepieciešamības.

NEP nolēma sagatavot izmaiņas DMT NEP nolikumā, paplašinot NEP pārstāvētās profesionālās izglītības programmu grupas ar izglītības programmu grupu – Žurnālistika un komunikācija, organizēt elektronisko saskaņojumu jautājumā par izmaiņām Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozaru kvalifikāciju struktūrā un neveidot komunikācijas apakšpadomi, bet DMT NEP sastāvā iekļaut Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem, Latvijas Komunikācijas asociācijas un Latvijas Raidorganizāciju asociācijas deleģētos pārstāvjus.                                                                                                                                  

Saistībā ar elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP sanāksmēm D. Bukonte informēja, ka laika periodā no 2019.gada 19. septembra, kad notika iepriekšējā NEP sanāksme, elektroniski saskaņots 1 jautājums: “Profesionālās izglītības iestāžu valsts budžeta finansēto izglītības programmu un izglītojamo skaita projekts izglītojamo uzņemšanai 2020.gadā”.                                                                                                                                        

Darba kārtības 6. Jautājums bija DMT NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Artis Ērglisierosināja par DMT NEP priekšsēdētāju atkārtoti apstiprināt Juri Sīli un par priekšsēdētāja vietnieku Aldi Misēviču. NEP nolēma: par DMT NEP priekšsēdētāju ievēlēt Juri Sīli, bet par priekšsēdētāja vietnieku Aldi Misēviču.                                                                       

Turpinājumā D. Bukonte informēja, ka Rīgas Valsts tehnikumā 2019. gadā izglītības programmā “Poligrāfija un izdevējdarbība” uzņemti 44 audzēkņi. 28 audzēkņi ir izvēlējušies iegūt kvalifikāciju “Iespieddarbu noformējuma speciālists”, bet 16 audzēkņi – “Digitālās drukas operators”. Izglītības programmā “Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” uzņemti 12 audzēkņi, kuri iegūs kvalifikāciju “ Poligrāfijas ražošanas tehniķis”. 2020. gadā audzēkņi pēc 12. klases, 1,5 gadu programmās varēs iegūt kvalifikācijas “Poligrāfijas ražošanas tehniķis”, “Digitālās drukas operators” un “Poligrāfijas iekārtu tehniķis”.      Izglītības programmā “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” ar iegūstamo kvalifikāciju “Video operators” Ogres tehnikumā tika uzņemti 32 audzēkņi un veidotas 2 grupas, bet Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā – 19 audzēkņi.                                                                                

Rīgas Stila un modes tehnikumā izglītības programmā “Foto pakalpojumi” uzņemti 24 audzēkņi, bet izglītības programmā “ Foto dizains” uzņemti 39 audzēkņi, līdz ar to izveidotas 2 grupas.                                                                                                                                    

Noslēgumā D. Bukonte aicināja NEP locekļus sniegt priekšlikumus ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtai. NEP locekļi diskutēja par projekta 4. kārtas apmācību programmu aktualitāti un vienojās priekšlikumus iesniegt un saskaņot elektroniski.                                                                                                                                

D. Bukonte arī aicināja elektroniski iesniegt priekšlikumus pedagogu apmācību tēmām ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros multimediju jomā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                          LPNA priekšsēdētājs, sadarbībā ar Daigu Bukonti, DMT NEP koordinatori