• English

2019.gada 8.oktobrī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēdē tika pieņemts lēmums, 6.novembrīī sasaukt  Ārkārtas kongresu, lai apstiprinātu Statūtus jaunā redakcijā, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, lai ievēlētu arī LPNA priekšsēdētāju   un Revīzijas komisiju. Kopš 2.kongresa pagājuši trīs gadi, un tas ir pietiekams laika periods, lai izvērtētu, kā mums ir gājis un kas ir mūsu jaunie izaicinājumi nākošajam  darbības posmam.

Kā parasti, LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs bija sagatavojis pārskatu par biroja darbību, kurš delegātiem tika nosūtīts elektroniski jau pirms kongresa:

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA)

DARBĪBAS PĀRSKATS

starp LPNA II. Kongresu un Ārkārtas kongresu

( 08.01.2016 – 06.11.2019)

      Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) darbības pamatā ir savu biedru darba, profesionālo, ekonomisko un sociālo tiesību un interešu aizstāvība.

      LPNA II.Kongresā 08.01.2016 par priekšsēdētāju  ievēlēts Aldis Misēvičs. Saskaņā ar LPNA Statūtiem  LPNA Padomi veido dalīborganizāciju priekšsēdētāji un LPNA priekšsēdētājs. Šobrīd LPNA apvieno 7 dalīborganizācijas.  LPNA sadarbojas ar Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību (LKDAF) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), LPNA priekšsēdētājs  darbojas LBAS struktūrās – Valdē, Padomē un Darba aizsardzības padomē  un piedalās LBAS rīkotajos pasākumos.                                                                                                                                        Kopš 1995.gada  LKDAF ir Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību apvienības “Union Network International – Media & Entertainment International” dalīborganizācija, kopš dibināšanas brīža LPNA ar LKDAF palīdzību ir pilntiesīga UNI-Graphical un UNI-Europa Graphical dalīborganizācija.                                                                         

Savu mērķu sasniegšanai LPNA uztur lietišķas attiecības ar nozares darba devēju organizāciju – Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju (LPUA), ir pārstāvēta Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomē, kur sadarbojas arī ar Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju, kā arī ar citām valsts pārvaldes un sabiedriskajām organizācijām.                                                                                                               Trīs ar pusi gados padarītais darbs ir LPNA vadības un visu dalīborganizāciju  un aktīvistu kopējs ieguldījums sabiedriskā kārtā, piemēram, dalība ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” izveidotajā  Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomē (NEP), te domāju M.Rausku un Sk. Grišinu, par to nesaņemot atalgojumu. Dažādās citās projekta aktivitātēs ir piedalījušies kā eksperti gan Deniss Pušņakovs, gan Ritma Upīte.

ORGANIZATORISKAIS DARBS:

      Starpkongresu laikā šo darbu nodrošina LPNA Padome. Atskaites periodā notikušas 15 Padomes sēdes, kurās izskatīti 66 jautājumi, no tiem svarīgākie:

 • LPNA un LBAS darbība;
 • LPNA dalība ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” izveidotajā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomē (NEP);
 • LPNA finansiālā darbība;
 • darba likumdošanas jautājumi;
 • darba aizsardzības jautājumi.

Pieņemti 12 lēmumi.

Būtiski, ka Padomes darbu esam spējuši organizēt elektroniski, nosūtot Padomes locekļiem materiālus zināšanai un izvērtēšanai.

Visbiežāk apspriestie jautājumi:

      *   finanšu jautājumi;

      *   LPNA dalība ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un

           profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana

          izveidotajā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomē;

      *   tiesiskā aizstāvība;

      *   sociālais dialogs;

      *   materiālie pabalsti;

      *   juridiskie jautājumi;

      *   darba aizsardzības jautājumi

      *   darba koplīguma, nozares ģenerālvienošanās noslēgšana.

Tātad:

      *   finanšu jautājumi; ar to saprotam gan dažādu pasākumu finansēšanas variantus, piem., fondu līdzekļu sadale. Mūsu un jūsu finanses uzrauga Inese Fedulova, jāatzīmē, ka Inesei ir īpašs talants, jo viņa ļoti ātri un precīzi pārzina sabiedriskas organizācijas finanšu darbības specifiku.

      *   tiesiskā aizstāvība; šeit visvairāk jautājumu bija sakarā ar darba koplīguma  slēgšanas procedūru AS „VG Kvadra Pak”, par darba kārtības noteikumu izstrādāšanu un ievērošanu, par arodbiedrības līdzlemšanas tiesībām, tāpat arī darbs pie dažādu likumprojektu un MK noteikumu projektu apspriešanas un izvērtēšanas

      *   sociālais dialogs visos līmeņos, sākot ar darba vietām un beidzot ar interešu pārstāvību Saeimā un Ministru kabinetā

      *   materiālie pabalsti; joprojām lielu lomu spēlē Sociālā atbalsta fonds, kurā dalīborganizācijas uzkrāj līdzekļus, lai palīdzētu saviem biedriem gan priecīgos, gan skumjos dzīves brīžos, gan arī situācijās, kad nepieciešami dārgi medicīniskie pakalpojumi.

      *   juridiskie jautājumi: gan jaunais “Darba likums”, kurš pēdējo gadu laikā ir vairākkārt grozīts, gan jaunais „Arodbiedrību likums”. LPNA priekšsēdētājs aktīvi darbojas LBAS juristu grupā un pārstāv nozares viedokli.     

            BŪTISKĀKIE PASĀKUMI, kuros piedalījušies LPNA pārstāvji: 

      *   LPNA  priekšsēdētājs piedalījāss 10 LBAS Padomes un 27 Valdes sēdēs;

      *   LPNA priekšsēdētājs piedalījies ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un  profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” izveidotajā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomē (NEP);

      *   LPNA pārstāvji M.Rauska, Sk.Grišina piedalījās  ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un  profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” izveidotajā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (NEP) darbā;

      *   LPNA pārstāvji Ritma Upīte, Deniss Pušņakovs, Marta Rauska piedalījās nozares profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrādāšanā;

      *   LPNA priekšsēdētājs  atskaites periodā apmeklējis nozares uzņēmumus Rīgā, Liepājā un Jelgavā, lai informētu par LPNA darbību.

      SOCIĀLI EKONOMISKAIS DARBS:

      *   LPNA vadība, sadarbojoties ar LBAS, Nacionālo Trīspusējo sadarbības padomi, Ministru kabinetu un Saeimu, ir panākusi pozitīvu jautājuma par minimālās darba samaksas palielināšanu atrisināšanu 

      *   Izmantojot LPNA izstrādāto “Darba koplīguma” paraugu, jāturpina darbs pie darba samaksas paaugstināšanas un sociālo garantiju uzlabošanas LPNA dalīborganizācijās. Darba koplīgums ir noslēgts AS „VG Kvadra Pak”.

     TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA..

Pārskata periodā sadarbībā ar LBAS un pārējo nozaru speciālistiem LPNA priekšsēdētājs  piedalījās jaunu darba likumdošanas aktu izstrādāšanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā, lai saglabātu un paplašinātu esošās tiesības un garantijas darbiniekiem un arodbiedrībām, piem., jaunajā “Darba likumā” un “Darba aizsardzības likumā”.

      *   LPNA speciālisti atskaites periodā sniedza savu vērtējumu par vairākiem likumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem un koncepcijām.

     *   Visbiežāk arodbiedrības biedri meklējuši palīdzību un LPNA speciālisti snieguši konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar darba līgumiem, darba koplīguma slēgšanu, darba  kārtības noteikumiem, arodbiedrību tiesību jautājumiem.     

DARBA AIZSARDZĪBA:

      *   Atskaites periodā visas LPNA dalīborganizācijas no vadības ir saņēmušas  informāciju par darba aizsardzības normām un jautājumiem.

      *   Viennozīmīgi, ka nākotnē darba aizsardzības jautājumu nozīme arvien pieaugs, un mūsu biedriem ir jāzina savas tiesības un jāprasa no darba devēja, lai tās tiktu respektētas.

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

      * Kopš dibināšanas brīža LPNA, sadarbojoties ar LKDAF, ir pilntiesīga UNI-Graphical un UNI-Europa Graphical dalīborganizācija:

     * 23.02.2016 sagatavota atbalsta vēstule Polijas Poligrāfijas nozares arodbiedrībai sakarā ar darba koplīguma noslēgšanas procesu uzņēmumā “Smurfit-Kappa”.

     * 25.01.2017:Rīga: LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās starptautiskā konferencē “Baltic Alliance for Apprenticeships for Innovative Vocational Education and Training”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros, pieaicinot arī Igaunijas un Lietuvas sadarbības partnerus no Erasmus+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā(„National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”);

     * 18.09.2017 sagatavota atbalsta vēstule Polijas Poligrāfijas nozares arodbiedrībai sakara ar arodbiedrības un darba devēja dialoga trūkumu uzņēmumā “Amcor Tobacco Packaging Polska”;

     * 21.09.2017: LPNA pr-tājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Vācijas arodbiedrību konfederācijas DGB, un arodbiedrību apmācību uzņēmuma bfw rīkotajā starptautiskajā konferencē „Profesionālās izglītības un apmācību pārvaldība no arodbiedrību viedokļa”. No 2015. gada arodbiedrības no sešām Eiropas valstīm – Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Slovākijas – ir devušas ieguldījumu projektā “Arodbiedrības profesionālajai izglītībai un apmācībām” (Unions4VET). Šīs sadarbības mērķis ir stiprināt arodbiedrību ieguldījumu profesionālajā izglītībā un apmācībās (VET) un uzlabot šīs izglītības kvalitāti Eiropā un sadarbības valstīs;

     * 03.04.2018 sagatavota atbalsta vēstule Polijas Poligrāfijas nozares arodbiedrībai sakara ar arodbiedrības un darba devēja dialoga trūkumu uzņēmumā “Amcor Flexibles Zlotow Sp. z.o.o. Poland”;

      * Atskaites periodā LPNA katru gadu  ir pārskaitījusi dalības maksu UNI-Graphical kontā, lai saglabātu savu dalību starptautiskajā organizācijā gadījumam, ja Latvijā tiktu pārkāptas LPNA arodbiedrību tiesības un nāktos lūgt starptautisku atbalstu.     

      *   LPNA speciālisti atskaites periodā snieguši saviem biedriem informāciju par  likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un dažādiem juridiska rakstura jautājumiem:

 1. GrozījumiDarba likumā” (vairākkārt);
 2. Darba aizsardzības likums;
 3. „Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 4. Sociālās drošības aktualitātes 2016”;
 5. “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība”;
 6. “Ikgadējais atvaļinājums”;
 7. “Skolēnu nodarbinātība vasarā”;
 8. “Rīcība ārkārtas situācijās”;
 9. Sociālās drošības aktualitātes 2017”;
 10. “Darbinieku iesaiste darba vides uzlabošanā”;
 11. “Kas svarīgs darbiniekiem”;
 12. “Darba vides izmaiņas”;
 13. “Virsstundu apmaksas nosacījumi” (vairākkārt);
 14. “Personas jaunās tiesības. Vispārīgā datu aizsardzības regula”;
 15. “Kas jāzina pensiju saņēmējiem”;
 16. “Neizmantoto atvaļinājumu izmantošana”;
 17. “Smēķētāju un nesmēķētāju tiesības darbavietā”;
 18. “Arī par dīkstāvi darbiniekam ir jāmaksā”;
 19. “Ārsta apmeklējums darba laika – drīkst vai nedrīkst?”;
 20. “Nodokļi 2019”;
 21. “Temperatūra darba vietā ziemā”;
 22. “Vai atvaļinājums uzkrājas?”;
 23. “darba devējs apšauba slimības lapu”;
 24. “Slims, bet strādā”;
 25. “Ieturējumi no darba algas zaudējumu gadījumā”;
 26. “Darbinieks negrib iet atvaļinājumā”;
 27. “Apsargs pārbauda somas saturu”;
 28. “Kas ir nakts darbs?”;
 29. “Uzteikums par darbinieka pārkāpumu”;
 30. “Darbinieks kavē – atlaist?”;
 31. “Virsstundas”;
 32. “Papildatvaļinājums”;
 33. “Disciplinārsods”;
 34. “Uzteikuma iemesls – tikumības un taisnprātības gadījumi”;
 35. “Darbinieku videonovērošana”u.c.

            Pēc LPNA priekšsēdētāja ziņojuma un Revīzijas komisijas priekšsēdētājas, ziņojuma norisinājās debates, kuru laikā tika noskaidroti dažādi jautājumi, piemēram, saistībā ar personas datu aizsardzības regulas piemērošanu.                                                                                   

Kongresa delegāti vienbalsīgi apstiprināja LPNA Statūtu jauno redakciju un atkārtoti uz pieciem gadiem ievēlēja Aldi Misēviču  par LPNA priekšsēdētāju..

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                     

LPNA priekšsēdētājs