• English

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), sagaidot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO), vienas no vecākajām specializētajām ANO aģentūrām, 100.gadadienu, 31.janvārī organizēja semināru par ISO standartu 45001.

SDO ir vienīgā ANO aģentūra, kura darbojas uz trīspusējās paritātes principa, proti, tajā lēmumus, kopīgi vienojoties, pieņem valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. SDO apvieno 187 pasaules dalībvalstis, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politikas un programmas, kas veicinātu cienīgu darbu visiem. SDO tika dibināta 1919. gadā kā daļa no Versaļas līguma, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, lai atspoguļotu pārliecību, ka universālu un ilgstošu mieru var panākt tikai tad, ja tas ir balstīts uz sociālo taisnīgumu un sociālo dialogu.                                                                                                                                   

Šī gada garumā visā pasaulē notiks vairāki atzīmēšanas pasākumi, lai izceltu organizācijas sasniegumus un lomu, ko tā spēlē ikviena cilvēka dzīvē.                              

Starptautiskos standartus vairumā gadījumu izstrādā Starptautiskā Standartizācijas organizācija (International Standartisation Organisation, ISO), piedaloties arī valstu standartizācijas iestādēm, piemēram, DIN Vācijā, AFNOR Francijā vai SIA “Latvijas standarts” (LVS). Eiropā ir izveidota atsevišķa standartizācijas struktūra — Eiropas Standartizācijas komisija (European Committee for Standardization, CEN).                                                            

Jaunais ISO 45001 ir starptautisks arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmu standarts, un tā struktūra veidota tā, lai tas atbilstu esošajiem ISO standartiem, piemēram, kvalitātes pārvaldības (ISO 9001) un vides pārvaldības jomā. Lai saņemtu ISO 45001 sertifikāciju, organizācijai ir jānodrošina, ka tās procesi arodveselības un darba drošības risku pārvaldīšanai atbilst visām standarta prasībām.

ISO 45001 nosaka, ka organizācijai (tā standartā tiek dēvēts darba devējs) ne tikai jābūt standartam atbilstošai pārvaldības sistēmai, bet arī jāievēro stingra kārtība attiecībā uz risku pārvaldību: ja iespējams, riski vispirms jāmazina, bet pirms ķerties pie individuālās aizsardzības līdzekļiem, vispirms jāizmanto aizstāšana vai tehniskā kontrole. Šī “vadības hierarhija” ir līdzīga Eiropā pieņemtajai kārtībai, ko nosaka 1989. gada Darba drošības un arodveselības pamatdirektīvas 89/391/EEK 6. panta otrā daļa. Tā arī nosaka, ka organizācijā jābūt pastāvīgas uzlabošanas sistēmai, nevis vienkārši jāievēro likums.

ISO standartu ieviešanas pamats ir sakārtota DA vide uzņēmumos, kas skar visus darbiniekus. Eiropas Savienībā (ES) turpinās darba aizsardzības (DA) kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas», Arodbiedrības velta īpašu uzmanību Direktīvai 2004/37/EC – par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu vielu iedarbību darbā. Direktīva ir novecojusi un ierobežo tikai 3 vielu pieļaujamās robežvērtības – benzolam, vinilhlorīda monomēram un cietkoksnes putekļiem, taču reālā darbā uz darbiniekiem iedarbojas simtiem kancerogēnu vielu. Eiropas Savienībā katru gadu ap 100000 cilvēku mirst ar vēža slimībām, ko izraisa kancerogēno un mutagēno vielu pielietošana darba procesos (Latvijā apmēram 500).

Tādēļ vielu robežvērtību ievērošana darba procesos ir viena no svarīgākajām metodēm, lai samazinātu to kaitīgo ietekmi. Semināra dalībnieki izstrādāja rīcības plānu, kas būtu jāņem vērā, izvērtējot darba vidi:

  • apdraudējumu identificēšana;
  • risku izvērtēšana;
  • iespēju izvērtēšana;
  • ārējo normatīvo aktu un norādījumu apzināšana;
  • darbību plānošana.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs