• English

  1. gada 8. decembrī Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā (RMMT) notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

 

Sanāksmes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 

  1. Īsa iepazīšanās ar PIKC RMMT;
  2. Informācija par ekspertu apmeklējumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (JAK) multimediju speciālistu programmas realizēšanas izvērtējumam;
  3. Laika periodā starp sanāksmēm DMT NEP elektro­niski saskaņotie dokumenti;
  4. Informācija par PS “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” izstrādi. NEP ekspertu un pārstāvja VISC darba grupā deleģējums;
  5. Informācija par VIAA īstenotā projekta “Nodarbināto personu profe­sionālās kom­pe­ten­ces pilnveide” Pieaugušo izglītības padomē apstiprināto nozares mācību sarakstu
  6. Drukas un mediju nozares darba grupas projekta “Nozaru kvalifi­kā­ciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai“ ziņojums.

 

Iesākumā PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (RMMT) pārstāve Dace Laizāne iepazīstināja NEP locekļus ar PIKC RMMT pašreizējo situāciju un attīstības perspektīvām.

Turpinājumā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere pastāstīja, ka pēc NEP elektroniski veiktās uzņemšanas 2018./2019. m. g. saska­ņo­šanas, kurā NEP izteica priekšlikumu neuzņemt audzēkņus multimediju dizaina specia­litātē Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, koledža aicināja NEP un Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC) apmeklēt koledžu un iepazīties ar esošo situāciju. 1. decembrī NEP pārstāve I.Bečere, LKKC pārstāve I.Kupča un pieaicinātais eksperts M.Kūlis apmeklēja izglītības iestādi. Pēc iepazīšanās ar JAK profesionālo priekšmetu pasniedzējiem, aprīkojumu un sarunām ar izglītojamiem eks­perti nolēma saskaņot uzņemšanu 2018./2019. m. g. ar iebildumiem un norādījumiem par nepilnībām mācību procesā, un nosūtīja Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vēstuli, kurā aicina IZM mācību gada beigās iz­vērtēt programmas īstenošanu, lai pārliecinātos, ka nepieciešamie uzlabojumi un papil­dinājumi tiek īstenoti.

Eksperti ieteica uzrakstīt vēstuli Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) ar priekšlikumu, pievērst pastiprinātu uzmanību multimediju speciālistu programmas īstenošanas kvalitātei JAK un programmas akreditēšanā iekļaut NEP un LNKC pārstāvjus. NEP koordinatorei I. Bečerei jāsagatavo un jānosūta IKVD vēstule ar aicinājumu sekot programmas īstenošanas kvalitātei un ierosinājumu iekļaut programmas akreditācijas komisijā NEP un LNKC pārstāvjus un multimediju jomas ekspertu.

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

 

Sapulces gaitā Ieva Bečere informēja par laika periodā starp NEP sanāksmēm elektroniski saskaņotajiem un no­sūtītajiem dokumentiem Nr. 6-10.2/10 līdz 6.10.2/19 un lūdza viedokli par uzņēmumu SIA “Eveko” un SIA “ADverts” piemērotību darba vidē balstītu mācību īstenošanai. Artis Ēr­glis un Kristīne Kalniņa izteica viedokli, ka abi uzņēmumi ir piemēroti DVB mācību īstenošanai, NEP nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot un nosūtīt atzinumu par SIA “Eveko” un SIA “ADverts” piemērotību DVB mācību īstenošanai.

Turpinājumā profesijas standarta (PS) “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” izstrādes darba grupas moderatore Kristīne Kalniņa un asistents Artis Ērglis informēja, ka NEP deleģētie eksperti A.Andersons, M.Žagata, I.Klovāns, M.Zabarovskis un A.Timofejevs ir uzsākuši darbu pie standarta izstrādes. NEP ir jādeleģē VISC PS izstrādes darba grupā  NEP savs pārstāvis, tādēļ Artis Ērglis aicināja par NEP pārstāvi izvirzīt Ivaru Upmali.

Ieva Bečere informēja, ka VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padome ir apstiprinājusi DMT NEP iesniegto mācību sarakstu saskaņā ar kuru ir izsludināts iepirkums izglītības iestādēm pro­fesionālo tālākizglītības programmu: Grāmatsējējs, Iespieddarbu apstrādes speciālists un Bibliotēku zinātne; profesionālās pilnveides programmu: Darbs ar programmu Ilustrator CC, Darbs ar programmu InDesign CC, Darbs ar programmu PhotoShop CC, Iespieddarbu ma­ke­ta sagatavošana tiražēšanai, Iespieddarbu projektu realizēšana poligrāfijas uzņēmu­mos, Informācijas un bibliotēku zinību pamati un neformālās izglītības programmas 3D printera lietošana DMT nozarē īstenošanai.

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vārdā Dace Pugača lūdza NEP nākamajam iepirkumam iesniegt VIAA lūgumu izsludināt iepirkumu divām izdevējdarbības programmām – Literārais redaktors un Korektors.

NEP nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot vēstuli par izdevējdarbības mācību vajadzībām un iesniegt to VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padomei.

SIA “AC Konsultācijas” pārstāves I.Lāce un K.Vībane iepazīstināja ar projekta “Nozaru kva­li­fikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” darba grupas izstrādāto nozares profesiju kartes projektu. Sanāksmes dalībnieki iesaistījās izstrādātā varianta apspriešanā – bija atšķirīgi vie­dokļi gan par izstrādātās kartes struktūru, gan profesiju nosaukumiem.

VISC Profesionālās izglītības departaments Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Rūta Gintaute-Marihina pastāstīja sanāksmes dalībniekiem, kā pareizi interpretējami MK noteikumi Nr. 484 “Kārtība, ķādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”. Četrgadīgajā programmā maksimālais īstenojamais laiks ir 68 nedēļas, bet tas nav obligāti. Nosacījums paredz darba vidē balstītas mācības vismaz 25% no kopējā izglītības programmas profesionālā satura apjoma vidējās profesionālajās izglītības programmās un arodizglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves (apjoms stundās – 1440 st.). Stundu apjomu var sasniegt mācību plānu veidojot tā, ka šīs mācības notiek 3. un 4. kursā, bet iespējas veidot šo stundu skaitu ir elastīgas.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs