• English

 

  1. gada 10. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Praktisko mācību centrā, Rīgā, Dārzciema ielā 70, notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

 

NEP sanāksmes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 

  1. Informācija par laika periodā starp NEP sanāksmēm DMT NEP sagatavotajiem dokumentiem;
  2. Atzinums par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora profesijas standartu projektu sēdē apstiprinātajiem profesiju standartiem – video operators un video operatora palīgs;
  3. Informācija par profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes gaitu profesijām – digitālās drukas iespiedējs, repro speciālists, sietspiedējs, fleksoiespiedējs;
  4. Informācija par iespēju piedalīties ES finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšanā;
  5. Drukas un mediju nozares darba grupas projekta “Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādes gaita.

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere informēja, ka laika periodā no iepriekšējās NEP sanāksmes, kas notika 27.06., NEP koordinatore pēc elektroniskas saskaņošanas ar NEP dalībniekiem ir NEP vārdā sagatavojusi un nosūtījusi sekojošus dokumentus: 1) Saskaņojums RSMT papildus uzņemšanai programmās “Fotogrāfs” un “Foto dizains”; 2) Saskaņojums PIKC OT par izglītojamo skaita palielināšanu programmā “Multimediju dizains”; 3) atzinums RMMT par projektā paredzētā aprīkojuma atbilstību; 4) atzinums PIKC RVT par projektā paredzētā aprīkojuma atbilstību; 5) Ekspertu slēdziena par simulācijas iekārtu iegādi  Drukas un mākslas nozarēm saskaņojums.

LPUA izpilddirektore Ieva Bečere

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs, un reizē arī profesijas standartu (PS) “Video operators” un “Video operatora palīgs” izstrādes darba grupas moderators Aldis Misēvičs lūdza saskaņot darba grupas izstrādātos standartus. Pozitīvu atzinumu par izstrādātajiem standartiem sniedza un lūdza tos saskaņot arī Valsts Izglītības satura centra (VISC) pārstāve Ilga Bidzāne un DMT NEP pārstāvis VISC PS un PKV vērtēšanas darba grupā Ivars Upmalis.

NEP nolēma saskaņot izstrādātos standartus “Video operators” un “Video operatora palīgs”, uzdot NEP koordinatorei Ievai Bečerei sagatavot un nosūtīt uz VISC attiecīgu izrakstu no NEP sanāksmes protokola.

Savukārt LPUA pārstāvis Artis Ērglis informēja, ka tuvojas noslēgumam četru PKP izstrāde profesijām – digitālās drukas iespiedējs, repro speciālists, sietspiedējs un fleksoiespiedējs. Darbā piedalās nozares eksperti, VISC un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji. Darbu apgrūtina tas, ka metodiskie norādījumi ir pārāk gari un sarežģīti, kā arī šo specialitāšu nozares eksperti ir ļoti aizņemti pamatdarbā. Minēto PKP projekti tiks nodoti VISC izvērtēšanai oktobra beigās.

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

 

Nākošajā darba kārtības punktā Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pieaugušo izglītības pārvaldes padomes vārdā Ingus Zitmanis un Elīna Purmale-Baumane iepazīstināja ar iespējām celt strādājošo kvalifikāciju vai apmācīt nozarei nepieciešamos speciālistus, izmantojot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un vispārējo prasmju apgūšanas iespējas ES finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Lai DMT nozares uzņēmēji, darbinieki un citi interesenti varētu izmantot iespēju, DMT NEP ir jāsagatavo un jāiesniedz VIAA Pieaugušo izglītības padomei saraksts ar nepieciešamo mācību sarakstu.

PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga apliecināja, ka RVT ir gatavs iesaistīties projekta realizācijā un, izmantojot savā rīcībā esošos mācībspēkus un tehnisko bāzi, apmācīt nozarei nepieciešamos darbiniekus.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, informēja, ka viņiem ir sagatavotas programmas bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveidei.

NEP dalībnieki nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot nozares mācību vajadzību uzskaitījuma projektu, saskaņot to ar NEP dalībniekiem un iesniegt VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padomei līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Sestajā darba kārtības jautājumā Ieva Bečere informēja, ka SIA “AC Konsultācijas” pārstāve I.Lāce, kas bija uzaicināta uz NEP sanāksmi nav ieradusies, tāpēc nav iespējams iepazīties ar DMT darba grupas projekta “Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādāto nozares profesiju kartes projektu. I.Bečere informēja, ka LPUA savā 5. oktobra valdes sēdē ir apstiprinājusi nozares speciālistu darba grupas izstrādāto, saskaņā ar darba devēju ieteikumiem veidoto poligrāfijas nozares profesiju kartes versiju un aicināja NEP dalībniekus to apspriest. PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga apliecināja, ka šī profesiju kartes versija ir saskaņota ar poligrāfijas nozares vadošo mācību iestādi – PIKC RVT – un atbilst tās priekšstatiem par nepieciešamajām izmaiņām gan nozares profesiju kartē, gan nozares speciālistu apmācību uzlabošanā un pilnveidošanā.

Debates, kurās iesaistījās visi klātesošie, Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM) pārstāve NEP Ilze Buligina uzsvēra, ka nozares kvalifikāciju struktūras izveidē noteicošais ir nozares speciālistu un darba devēju viedoklis, un aicināja NEP atbalstīt LPUA piedāvāto profesiju kartes projektu.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs